Company Information
  • Name:NanjingQinhengMicroelectronics
  • Address:No. 18, Ningshuang Road, Nanjing, China
  • Postal code:210012
  • Switchboard:025-84730668
  • Fax:025-84730778
  • Bank account:Nanjing Bank Yuhua Branch
  • account number:0125240000000770
Sales Support
  • Sales Email
Technical Support
  • Technical Email